Clarenz Google Partner

Algemene voorwaarden

 

Clarenz BV

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Clarenz: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Clarenz BV gevestigd aan de Elzenkade 1 te Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34323760;

klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Clarenz werkzaamheden verricht dan wel met wie Clarenz een overeenkomst aangaat;

overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Clarenz en de klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop;

dienst: de dienst die Clarenz in het kader van de overeenkomst aan de klant levert.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Clarenz en de klant waarop Clarenz deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Clarenz voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Clarenz en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Clarenz opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Clarenz haar aanbieding baseert.

3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Clarenz gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties binden Clarenz niet.

3.5 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Clarenz opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.

3.6 Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

3.7 Clarenz levert geen diensten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met de wet dan wel die de rechten van derden schenden.

 

Artikel 4 Concepttekst/ontwerp en eenmalige herziening

Indien de levering een tekst of ontwerp bevat, zal de offerte betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met de klant. Meer herzieningen of wijzigingen van de tekst of ontwerp zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien op de overeenkomst een Service Level Agreement van toepassing is, wordt deze bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant verstrekt.

 

Artikel 6 Duurovereenkomst

6.1 Indien met de klant een duurovereenkomst wordt aangegaan, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.

6.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens automatisch met de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan verlengd, tenzij anders is overeengekomen.

6.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.

6.5 Clarenz kan de kenmerken van de te leveren diensten op elk moment wijzigen en zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Indien de klant de wijziging niet accepteert, is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment dat de wijziging van kracht wordt.

6.6 De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

6.7 De kosten die verbonden zijn aan de duurovereenkomst worden periodiek aan de klant in rekening gebracht.

6.8 Clarenz streeft ernaar haar diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Clarenz zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 Clarenz heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Clarenz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de klant Clarenz alle autorisaties te verlenen die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

8.2 Indien Clarenz in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door Clarenz in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8.3 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

8.4 De klant draagt er zorg voor dat de medewerkers van zijn organisatie die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.

8.5 De klant is gehouden Clarenz onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

8.6 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Clarenz onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

8.7 De klant vrijwaart Clarenz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

8.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van apparatuur en/of internetverbindingen noodzakelijk om van het door Clarenz geleverde gebruik te kunnen maken.

8.9 Het is de klant niet toegestaan om het geleverde dan wel de diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde en gedragscodes.

8.10 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvoor de rechten bij derden liggen.

8.11 De klant erkent dat Clarenz het recht heeft de website van de klant offline te zetten indien de klant of derden misbruik maken van deze website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

8.12 Het is de klant niet toegestaan:

  1. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken;
  2. zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende documenten op het internet te publiceren waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten berusten, of een link naar dergelijke documenten te publiceren;
  3. een andere gebruiker bij diens gebruik van het internet te hinderen door bijvoorbeeld het verzenden van ongevraagde of ongewenste e-mailberichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten;
  4. computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden;
  5. andere gebruikers van het internet (seksueel) te intimideren, ethisch onverantwoord materiaal te verspreiden of toegankelijk te maken, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie;
  6. zodanig gebruik te maken van het netwerk dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Clarenz of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van het netwerk worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

8.13 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

 

Artikel 9 Annulering

9.1 Indien de klant een opdracht annuleert, dient hij alle kosten aan Clarenz te voldoen die tot op dat moment gemaakt zijn.

9.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de tussentijdse beëindiging.

 

Artikel 10 Wijzigen van de overeenkomst
10.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Clarenz zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Clarenz de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 11 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, prototype van het ontwerp of de tekst te controleren en goed te keuren.

 

Artikel 12 Afwijkingen

12.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

12.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 13 Oplevering

13.1 De door Clarenz opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

13.2 In het geval dat een door Clarenz met de klant overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven of ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.


Artikel 14 Honorarium
14.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Clarenz, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

14.3 Clarenz mag een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Clarenz, dat in redelijkheid niet van Clarenz mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

14.4 Clarenz is gerechtigd het uurtarief te wijzigen. Clarenz zal de klant het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Clarenz zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
14.5 De klant is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

 

Artikel 15 Betaling

15.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient 50% van het factuurbedrag vooraf te worden betaald. De resterende 50% dient de klant binnen 14 dagen na de oplevering te voldoen, tenzij de oplevering 3 maanden of langer na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt. In een dergelijk geval dient de klant de resterende 50% uiterlijk 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te voldoen.

15.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Clarenz de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

15.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Clarenz op de klant onmiddellijk opeisbaar.

15.4 Clarenz kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Clarenz verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 16 Klachten en verjaring
16.1 Onjuistheden in het geleverde dienen door de klant direct en uiterlijk binnen 14 dagen na de oplevering aan Clarenz kenbaar te worden gemaakt.

16.2 Klachten kunnen worden ingediend bij:

Clarenz BV
Elzenkade 1, 3993 AD  Houten
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 030-7501500
fax: 030-6936999

16.3 Na het indienen van de klacht dient de klant Clarenz de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
16.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Clarenz slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

16.5 Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over het geleverde dan wel over de uitgevoerde werkzaamheden. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

 

Artikel 17 Ontbinding en opschorting

17.1 Clarenz is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Clarenz ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;

  • indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
  • indien de klant in staat van faillissement verkeert;
  • ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

17.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Clarenz op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Clarenz de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.


Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Clarenz kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de tekst en/of het ontwerp wel waarneembaar zouden zijn geweest.

18.2 Clarenz kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

18.3 Clarenz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Clarenz is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Clarenz kenbaar behoorde te zijn.

18.4 De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Clarenz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.

18.5 In geen geval is Clarenz aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

18.6 Clarenz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Clarenz in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

18.7 Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Clarenz nimmer worden aangerekend.

18.8 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Clarenz geleverde, sluit Clarenz iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

18.9 Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Clarenz gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Clarenz daardoor direct of indirect ontstaan.

18.10 Clarenz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.11 Indien Clarenz aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Clarenz beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Clarenz gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Clarenz beperkt tot het bedrag dat door Clarenz aan de klant in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.12 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Clarenz of haar ondergeschikten.

 

Artikel 19 Vrijwaringen
19.1 Indien de klant aan Clarenz informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
19.2 De klant vrijwaart Clarenz tegen financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.

 

Artikel 20 Overmacht

20.1 Clarenz is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

20.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Clarenz langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

20.3 Voor zover Clarenz ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Clarenz gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

 

Artikel 21 Rechten van intellectuele eigendom

21.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, programmatuur en digitale informatie etc., berust bij Clarenz dan wel bij haar licentiegevers. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Clarenz, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

21.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Clarenz veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Clarenz kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging Clarenz als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Clarenz gehanteerde (uur)tarieven.

21.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Clarenz voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

21.4 Clarenz is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.

21.5 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 22 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 23 Slotbepalingen

23.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
23.3 Op elke overeenkomst tussen Clarenz en de klant is Nederlands recht van toepassing.
23.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Clarenz worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Clarenz gevestigd is. Indien Clarenz een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 

cross
loading
clarenz-lion